top of page

Nguồn nhân viên

Join the Parent Teacher Student Association to receive opportunities for money for your classroom, hear about opportunities for your students, request support and help guide how resources are utilized. Share your voice with our membership body TODAY!

Biểu mẫu yêu cầu tình nguyện viên PTSA

Yêu cầu Tình nguyện viên PTSA trong lớp học của bạn để được hỗ trợ với:

sự kiện một lần, chuyến đi thực tế hoặc chương trình học hàng tuần 

Trợ cấp nhỏ cho nhân viên South Shore

Đây là cơ hội để bạn nhận được tài trợ cho lớp học hoặc hoạt động / nguồn cung cấp có lợi trực tiếp cho học sinh South Shore trong năm nay. Đối với năm học 2022-2023, một khoản trợ cấp nhỏ $ 200 có sẵn cho mỗi nhân viên gia hạn tư cách thành viên PTSA của họ VÀ đăng ký.

bottom of page